Informasjon om delingsøkonomi på skatteetaten.no – vi trenger dine innspill

Hjelp oss med å gi enkel og god info om skatteregler for deltakere i delingsøkonomien

Vi har nå oppdatert skatteetaten.no med informasjon om delingsøkonomi.

Skatteetaten ønsker å gi bedre informasjon til selgere, kjøpere, og formidlere av tjenester, eller utleiere og leiere av formuesobjekter som bolig, hytte eller bil. Det vi kan kalle aktører i delingsøkonomien. I første omgang vil vi forbedre og fremheve informasjonen på skatteetaten.no. For at informasjonen skal bli relevant og tydelig som mulig, trenger vi hjelp fra brukerne av deleøkonomi-tjenestene, altså deg. Har du innspill til forbedringer av informasjonen vår, så legg igjen en kommentar her på bloggen eller hos Skatten min på Facebook. Nedenfor finner du utkast til tekster om utleie av bolig, samkjøring og utleie av bil og salg og bytte av tjenester og ting. Får du den hjelpen du trenger gjennom denne informasjonen? Hvis ikke, så gi oss en tilbakemelding.

Se skattedirektør Hans Christian Holte forklare skattereglene for utleie på NRK debatten (21 minutter ut programmet).

Hva skal du skatte av utleie og hvordan er pengestrømmene?

Hva skal du skatte av utleie og hvordan er pengestrømmene? Presentert av skattedirektør Hans Christian Holte på NRK debatten 14. januar 2016.

Utleie av bolig

Hvis du leier ut hele eller en større del av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20 000 kroner, blir alle utleieinntektene fra boligen i løpet av året skattepliktige og du må levere RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom sammen med selvangivelsen. Dette gjelder også eventuelle utleieinntekter som ellers ville vært skattefrie. Med ”større del” menes at utleieverdien av den delen du leier ut er høyere enn utleieverdien av den delen du selv bruker til egen bolig. Ved avgjørelsen av om beløpsgrensen for skatteplikt på 20 000 kroner er overskredet, er det bare de utleieinntekter du får ved utleie av hele eller en større del av boligen som skal regnes med.

SPØRSMÅL: Du leier ut hytten din til en svensk familie en sommer i tre uker. Pris: 9000 kroner uka. Samlet inntekt: 27 000. Skal du skatte av dette?
Ja. Der skattyter helt eller delvis bruker fritidsboligen til fritidsformål, og skattyter bruker eiendommen i rimelig omfang over tid, så vil utleieinntekter inntil kr 10 000 være skattefrie (fritaksligning). Av det overskytende beløp regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt. Dersom fritidsboligen anses som utleiehytte (ikke fritaksligning) blir det beskatning fra første krone.

SPØRSMÅL: Du låner hytte/bolig til andre gjennom et selskap som organiserer slike utlån, men som overlater alt ansvar for beskatning til deltakerne. Selskapet tar 20 prosent, du får resten. Skal du skatte av det du tjener? Skal selskapet som organiserer virksomheten skatte av sine inntekter? Hva om de ikke har noen tilknytning til Norge og bare opererer via en applikasjon (app)?
Inntekten skal håndteres på samme måte som der skattyter selv organiserer utlånet. Se over.

SPØRSMÅL: Hvordan er avskrivingsreglene når deling av hus er næring? Kan man skrive av boligens verdi på skatten helt eller delvis? Og hva med utgifter til vedlikehold og verdistigning?
Fradrag er bare aktuelt dersom inntekten er skattepliktig. Ved utleie av bolig er avskrivning vanligvis ikke aktuelt. Er utleie av bolig skattepliktig er det fradrag for vedlikehold etter nærmere regler. Derimot er utgifter til endring oppdatering (påkostning) ikke fradragsberettiget.

SPØRSMÅL: Grensen mellom hobby og virksomhet er individuell og bestemmes etter en konkret vurdering. I utgangspunktet vurderer du selv hva som er hva, men Skatteetaten avgjør etter en egen konkret vurdering. Hvordan går man fram for å få avklart dette?
Grensen mellom hobby og virksomhet er ikke klart definert i loven. Du kan ikke selv bestemme om du driver hobby eller virksomhet. Det er Skatteetaten som avgjør dette etter en konkret vurdering av hvorvidt virksomheten din:
• drives for egen regning og risiko
• har et visst omfang
• er egnet til å gå med overskudd over tid
• tar sikte på en viss varighet
Les mer på skatteetaten.no.

Samkjøring og utleie av bil

Skattemessige er spørsmålet om kjøringen er skattepliktig virksomhet eller skattefri hobby. Dersom man ønsker å drive persontransport, men hensikten er kun å få dekket selvkost (dvs. utgifter til bensin o.l.) vil dette i utgangspunktet ikke anses som virksomhet. Dersom det ytes tips for kjøringen som i realiteten er en betaling for drosjeturen, vil dette likevel kunne være skattepliktig inntekt. Dersom man driver persontransport må det vurderes om aktiviteten anses som skattepliktig virksomhet. Du kan ikke selv bestemme om du driver hobby eller virksomhet. Det er Skatteetaten som avgjør dette etter en konkret vurdering av hvorvidt transporten:
• drives for egen regning og risiko
• har et visst omfang
• er egnet til å gå med overskudd over tid
• tar sikte på en viss varighet
Les mer på skatteetaten.no 

SPØRSMÅL: Du låner ut bilen din til naboen for 1000 kroner en dag. Skal du skatte av dette?
I prinsippet er inntekt ved utleie av løsøre skattepliktig. Men særskilt utleie av løsøre anses i praksis ikke å gi overskudd når eieren også bruker det privat og utleieinntekten er under 10 000 kroner per år. Dersom skattyter også bruker bilen privat og samlet utleieinntekt i løpet av inntektsåret er på under kr 10 000, er inntekten skattefri. Skattyter skal derfor ikke skatte av inntekt på kr 1000 ved utlån til naboen.

SPØRSMÅL: Du låner bil til andre gjennom et selskap som organiserer slike utlån, men som overlater alt ansvar for beskatning til deltakerne. Selskapet tar 20 prosent, du får resten. Skal du skatte av det du tjener? Skal selskapet som organiserer virksomheten skatte av sine inntekter? Hva om de ikke har noen tilknytning til Norge og bare opererer via en applikasjon (app)?
Inntekten skal håndteres på samme måte som der skattyter selv organiserer utlånet. Se over.

SPØRSMÅL: Hvordan er avskrivingsreglene når deling av bil er næring? Kan man skrive av bilens verdi på skatten helt eller delvis? Og hva med utgifter til vedlikehold og verdiforringelse?
Fradrag er bare aktuelt dersom inntekten er skattepliktig.

SPØRSMÅL: Dersom man satser på å gjøre Uber-kjøring (eller lignende tjenester) til hovedinntekt, hvilke faktorer skal man ta med i regnskapet skattemessig sett?
Fradrag: Du vil få fradrag for drivstoff, forsikring, årsavgift mv. etter vanlige regler. Bruker du bilen også privat, vil fradraget reduseres.
Næringsoppgave: Du slipper næringsoppgave ved omsetning inntil 50.000 kroner. Du må levere selvangivelse for næringsdrivende. Den vil komme i ny forenklet utgave etter nyttår. Da kan du ta en test på skatteetaten.no for å se om den er aktuell for deg.

SPØRSMÅL: I USA (nærmere bestemt California) har vi sett at myndighetene ønsker å klassifisere Uber som arbeidsgiver. Foreløpig har de fått gjennomslag for dette for en enkelt sjåførs vedkommende, og det er uklart hvilke konsekvenser denne dommen vil kunne få. Regnes Uber som arbeidsgiver i skatteteknisk forstand? Og vil det si at de som kjører Uber-biler ikke kan påberope seg å være selvstendig næringsdrivende?
Dette må vurderes konkret, og vi kan derfor kun uttale oss på generelt grunnlag. Vurdering av grensen mellom virksomhet og arbeid for lønn/annen arbeidsgodtgjørelse utenfor virksomhet, går som oftest på spørsmål om aktiviteten drives for skattyters egen regning og risiko.
Ved avgjørelsen av dette spørsmålet må det tas utgangspunkt i hva som er avtalt mellom oppdragsgiver og skattyter. Går avtalen ut på at arbeidet skal utføres for skattyterens regning og risiko og dette er reelt, må dette legges til grunn for den skattemessige behandlingen. Det avgjørende er om avtaleforholdet etter sitt innhold har karakteren av avtale med en selvstendig næringsdrivende. Svaret på dette beror på en helhetsvurdering av realiteten i avtaleforholdet.
Følgende momenter vil etter omstendighetene trekke i retning av virksomhet:
– skattyter står ansvarlig overfor oppdragsgiveren for arbeidsresultatet, slik at han har reklamasjonsansvar
– oppdragsgiver dekker ikke skattyters kostnader i tillegg til godtgjørelsen for selve arbeidet
– skattyter holder materialer mv.
– skattyter har egne driftsmidler
– oppdraget omfatter bare et bestemt arbeid
– oppdraget er ikke bare tidsavgrenset
– skattyter har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver
– skattyter har ikke krav på vederlag etter at oppdraget er avsluttet
– skattyter har rett til å stille med andre enn seg selv personlig
– oppdragsgiver har ikke faglig og/eller administrativ instruksjonsmyndighet over hvorledes oppdraget skal utføres
Oppregningen ovenfor er ikke uttømmende. Det må foretas en samlet vurdering hvor ingen av momentene alene vil være avgjørende for resultatet. Det at enkelte av momentene ovenfor ikke er til stede, er ikke automatisk et moment som trekker i retning av et lønnsmottakerforhold. Vi anbefaler at du kontakter oss på telefon 800 80 000 for nærmere avklaringer.

SPØRSMÅL: Hva om det er uavklart om en virksomhet er lovlig eller ikke? Politiet i Oslo avskilter Uber-biler og tar sjåførenes førerkort, mens Stavanger tingrett konkluderte med at en lignende virksomhet (Haxi) ikke er ulovlig. Kan virksomheten beskattes når den enten er klart ulovlig eller den juridiske statusen uavklart?
Også ulovlig inntekt er skattepliktig. Ulovlig virksomhet på grunn av manglende tillatelse i et offentlig reguleringssystem er ingen skattefritaksgrunn, jf. Brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet av 8. september i Utv. 1999/200, hvor det også fremgår at «gitt at de alminnelige skattepliktsvilkår ellers er oppfylt, må en kunne stille opp en hovedregel om skatteplikt uansett en fordel større eller mindre sammenheng med ulovlige handlinger.»

Salg og bytte av tjenester og ting

Småjobber og tjenester

Generelt er inntekt fra lønnet arbeid skattepliktig. Reglene om skattefritak på noen typer småjobber er knyttet opp mot at arbeidsgivere i visse tilfeller er fritatt for lønnsopplysningsplikt. Dette er ment som en forenkling for oppdragsgiverne, og ikke nødvendigvis for at oppdragstakere skal få inntekt som ikke skattlegges.

Lønn for småjobber er fritatt for opplysningsplikt og skattefritt for arbeidstakeren dersom:
• arbeidet skjer i tilknytning til arbeidsgiverens hjem eller fritidseiendom, for eksempel renhold, hagestell, snømåking og arbeid på bygning, hage, kjøretøy og løsøre
• utbetalt lønn ikke utgjør mer enn 6000 kr i året per person
• arbeidgiver betaler som privatperson
• den som utfører arbeidet gjør det som arbeidstaker og ikke som en del av egen næringsvirksomhet
Alle kravene må være oppfylt.

For at du skal kunne ta i mot lønn etter forenklet ordning, kan du ikke være selvstendig næringsdrivende innen samme fagfelt som oppdraget gjelder. Du kan heller ikke drive et firma innen dette fagfeltet.
For arbeidsoppdrag som ikke er i arbeidsgivers hjem, er grensen for skattefri lønn kr 1 000 per år.

SPØRSMÅL: Du låner bil/hytte/bolig til andre gjennom et selskap som organiserer slike utlån, men som overlater alt ansvar for beskatning til deltakerne. Selskapet tar 20 prosent, du får resten. Skal du skatte av det du tjener? Skal selskapet som organiserer virksomheten skatte av sine inntekter? Hva om de ikke har noen tilknytning til Norge og bare opererer via en app?
Inntekten skal håndteres på samme måte som der skattyter selv organiserer utlånet.

Småjobber kan bli til virksomhet

Utfører du for eksempel mange oppdrag hos forskjellige arbeidsgivere, kan dette bli vurdert som virksomhet. Dersom du tar imot betaling for oppdrag i så stort omfang at det må anses som virksomhet, skal du registrere deg som næringsdrivende og alle inntektene skal føres i regnskapet for virksomheten. Da kan det også være at virksomheten er merverdiavgiftspliktig. Kontakt skattekontoret dersom du er i tvil.
Når Skatteetaten vurderer hvorvidt slike oppdrag utgjør virksomhet, stilles det ikke store krav til omfanget av aktiviteten. Dersom aktiviteten er mer hobbypreget, inkluderes som oftest flere momenter i den konkrete vurderingen, f.eks. om man har inntekt fra annet arbeid. I regelverket er det ikke en beløpsgrense for når en aktivitet blir til virksomhet. Det blir alltid en konkret vurdering i hvert tilfelle av hvorvidt den samlede aktiviteten oppfyller de generelle vilkårene for å drive virksomhet.

Salg av brukte varer

Spørsmål: Dersom du kjøper og selger brukte varer på Finn og tjener en god slant på det (la oss si 150.00 i løpet av et år) – skal du betale moms og oppgi inntektene til beskatning?
Vi forutsetter at du driver aktiviteten for egen regning og risiko. Omsetning av varer er en aktivitet av økonomisk karakter som etter sin art er egnet til å gå med overskudd over tid. Dersom det gjelder for din aktivitet, kan inntekten værer skattepliktig som kapitalinntekt. Dersom aktiviteten er stor, dvs. du foretar mange kjøp/salg, annonserer eller generelt bruker mye ressurser på netthandelen, kan vilkårene for virksomhet være oppfylt.

Spørsmål: Noen delingsmodeller baserer seg på andre gjenytelser enn penger. Det vil si at det bare er tjenester involvert, og ikke penger. Hvordan stiller det seg skattemessig, når ytelser og motytelser utlignes? (Jeg legger tak i ditt hus, du setter inn nye vinduer i mitt hus). Beregnes ytelsene i pengeverdi, og deretter beskattes begge parter?
Det er uten betydning om fordelene erverves i form av penger eller naturalinntekter. Dersom vilkårene for øvrig er oppfylt, anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet som skattepliktig inntekt.