Tag : skattemelding

En effektivisering du vil elske!

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen lovet i VG for ett år siden å samarbeide om at informasjonen skulle bli enklere for deg å få tak i når du trenger tjenester fra én av oss. Nå innfrir vi løftet.

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen leverer mange tjenester til det norske folk som ofte er avhengig av informasjon fra de to andre. Nå fyrer vi av startskuddet for en effektivisering av Norge du kommer til å merke. I disse dager lanserer vi det første av tre besluttede prosjekter, nemlig «Samtykkebasert lånesøknad». Det høres kjedelig og byråkratisk ut og kan umulig gjelde meg, tenker du kanskje? Feil, du kommer til å elske «Samtykkebasert lånesøknad».

Samtykkebasert lånesøknad from Skatteetatens innovasjonsblogg on Vimeo.

Når du søker et lån, vil banken ha oppdatert økonomisk informasjon om deg. Derfor må du finne frem både siste års Skattemelding, som det nå heter, og de nyeste lønnsslippene. Det betyr en del arbeid, og arbeidsmengden øker om du har flere arbeidsgivere, er syk, delvis ufør eller får pensjon fra ulike kilder.
Dette er bortkastet arbeid. Denne informasjonen ligger nemlig i én datamaskin ett sted. Derfor «Samtykkebasert lånesøknad». Du vil nå kunne gi banken samtykke i lånesøknaden til at banken kan hente informasjonen den trenger. Finansnæringen, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene har lært våre datamaskiner å snakke sammen. Brønnøysundregistrene, som er ansvarlig for Altinn, tilrettelegger for at en lånesøker skal kunne bestemme over sine data og gi banken tilgang til dataene på en kontrollert måte og bare én gang. Deretter henter banken bare den nødvendige informasjonen fra siste tilgjengelig Skattemelding hos Skatteetaten og de tre siste måneders lønnsslipper. Det skjer hos Etatenes Fellesforvaltning som styrer A-ordningen der alle arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og NAV registrerer alle utbetalinger til deg.
Du vil spare tid, vi vil spare tid og samfunnet får en stor gevinst. Det er om lag 744 000 lånesøknader i Norge hvert eneste år. Det blir i sum mange søk, pålogginger, scanning og telefonsamtaler som nå blir unødvendig.
For å være sikre på at dette virker som det skal, vil bankene kobles på etter tur.

Det første av tre prosjekter
«Samtykkebasert lånesøknad» er det første av tre prosjekter vi nå lanserer. De to neste vil være «Konkursbehandling» og «Kontrollinformasjon». Det høres kjedelig og byråkratisk ut det også, men kommer til å gi store økonomiske gevinster for samfunnet, og raskere tilgang til riktigere informasjon for den som trenger det.
Konkursprosjektet skal forenkle jobben for bobestyrer etter en konkurs. Han eller hun må i dag ringe rundt til i prinsippet alle bankene for å finne ut hvor bedriften hadde verdier eller kontoforhold. Det blir noen timer eller uker med telefonmenyer, ventemusikk og «du er nå nummer seks i køen» av slikt. Ved i stedet å åpne datamaskinene i finansnæringen for søk fra bobestyrer, kan han eller hun raskt finne akkurat de bankene der konkursbedriften hadde kundeforhold og kun kontakte disse. Det som før tok mange uker, kan snart ta fem minutter.
Når Skatteetaten gjennomfører kontroller for å sjekke om virksomheter eller personer har betalt riktig skatt, trenger de blant annet informasjon om bankkontorer og pengetransaksjoner. I dag må de kontakte banker individuelt for å få oppdatert informasjon om skattyter har et kundeforhold og om det finnes relevant informasjon. Prosjektet Kontrollinformasjon skal lage en løsning hvor Skatteetaten henvender seg til alle banker digitalt og automatisk får all relevant og oppdatert informasjon som alle banker har om skattyteren.Dette prosjektet har et stort potensial for gjenbruk av andre offentlige etater med samme lovhjemmel for kontroll, for eksempel NAV og Politiet.

Gjensidig tillit
Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og Finansnæringen ved Finans Norge har utviklet et samarbeid som bygger på gjensidig tillit. Alle prosjektene vi er i gang med eller har på blokken, er lønnsomme selv om ikke alle tre tjener på hvert enkelt og vi bytter på å ta investeringskostnadene.
Samarbeidet er vårt svar på regjeringens utfordring om å øke farten i digitaliseringen og effektiviteten i samfunnet. Vi har funnet en samarbeidsform og knekket en kode vi tror mange andre institusjoner i samfunnet kan kopiere. Innenfor det offentlige og i det private investeres det i digitalisering og mer effektivitet. Men vi, det vil si datamaskinene, er ikke like flinke til å snakke sammen på tvers av sektorene. Der ligger det et stort potensial for Norge som nasjon. Hvis det er spiker på den ene siden, må vi sørge for at det er en hammer på den andre. Da sparer vi tid og penger som kan brukes på viktigere ting enn å vente i telefonen eller scanne papirer.

Heile etaten i arbeid med å informere om skattemeldinga

Skatteetaten er tilstades over heile landet, i utkantkommunar og sentrale strøk. Fleire hundre tilsette har sidan skattemeldinga vart tilgjengeleg 4. april jobba intenst med å få flest mogleg til å levere ei korrekt skattemelding.

Over heile landet får også dei som sit i fengsel hjelp frå erfarne rettleiarar. Dei siste ti åra har Per Brunborg og Steinar Olsen frå skattekontoret i Bergen rettleia innsette i skattemeldingsperioden, i tillegg til ein gong kvar månad heile året gjennom. Dei er også på besøk i Bjørgvin fengsel og Bergen fengsel avdeling Osterøy.
– Sjølv om kva dei innsette er i fengsel for ikkje er tema for samtalane, er det mange som opnar seg når dei møter eit vennleg ansikt, sier dei to rettleiarane.
I Bergen fengsel er det ni personar som har skrive seg på lista for å få hjelp. Per og Steinar har med seg papirutgåver av skattemeldinga til dei som har meldt seg på.
– Her ser du at du har skatt til gode, seier Per og viser ein innsett.

I Trondheim fengsel er Bjørn Naustan og Trond Tidslevold på plass for å hjelpe rundt 20 innsette.

– Dette er nyttig for dei innsette og ei meiningsfull oppgåve for oss, seier Bjørn Naustan.
Og i Verdal fengsel var NRK med.

Også i Skatt sør og Skatt aust er rettleiing i fengsel eitt av fleire tiltak i perioden.

 

Vil nå utanlandske på nett
Informasjon til utanlandske arbeidstakarar har lenge vore eit satsingsområde i Skatteetaten, også i skattemeldingsperioden. No er informasjonsvideoar om skatt og skattemeldinga tilgjengeleg på fem ulike språk.

Videoane på russisk, engelsk, polsk, litauisk og rumensk er tilgjengelege for publikum på Taxnorway. Alt frå faglig innhald til sluttresultatet er laga av tilsette i etaten, og avdeling for kommunikasjonstenester i SITS har produsert videoane.

Tidlegare har det blitt gjennomført informasjonsmøter på video frå Skatt vest til alle regionar, samt fysiske møter i fleire regionar. Desse videomøtene blei svært populære. I fjor vart dei overført til 17 skattekontor over heile landet, og nådde over tusen utanlandske personar. Til no har over 8000 personer sett på videoane.

Lars Settemdal på NTNU: For åttande året på rad arrangerer Skatt Midt-Norge foredrag og individuell rettleiing på NTNU i Trondheim. Lars Settemsdal frå Skatt utland Stjørdal held her foredrag på engelsk til ei lydhør forsamling med utanlandske arbeidstakarar.

Lars Settemdal på NTNU: For åttande året på rad arrangerer Skatt Midt-Norge foredrag og individuell rettleiing på NTNU i Trondheim. Lars Settemsdal frå Skatt utland Stjørdal held her foredrag på engelsk til ei lydhør forsamling med utanlandske arbeidstakarar.

 

Også mange fysiske møte
Sjølv om informasjonsvideoane erstattar mange av dei fysiske møtene for utanlandske skattytarar, er det framleis fleire andre tiltak retta mot denne gruppa.
– I Skatt øst har vi fortsatt informasjonsmøte for innvandrarar og flyktningar. Vi besøker også vaksenopplæringa i fleire kommunar og møter svenskar i Margaretakirken, fortel Marianne Løsset frå retteliing i Skatt øst.

I Skatt vest er rettleiarar på besøk både på Universitet i Bergen og Norges handelshøyskole for å informere og hjelpe utanlandske forelesarar og studentar. I Skatt nord er også fokuset på utanlandske arbeidstakarar stort.

– Vi ser at denne gruppa tydeleg har behov for oss. Difor rettar mange av våre tiltak seg mot denne gruppa for å sikre at dei leverer ei fullstendig og korrekt skattemelding, seier Esben Helmersen, leiar av skattemeldingskampanjen i Skatt nord.

I Skatt Midt-Norge er rettleiarar innom vaksenopplæringa i fleire kommunar, flyktningetenesta, NAV-integrering og NTNU.

Så langt i år er 19 asylmottak i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud med til saman over 1000 asylsøkarar besøkt, og fleire står for tur.

 

Vi må ikkje gløyme det viktigaste
Det er naturlegvis ekstra trøkk i publikumsmottaket, og særleg mot slutten av perioden.

– Førstelinje gjer ein formidabel jobb. Og ikkje minst har dei eit viktig arbeid med å profilere dei digitale tenestene. Alle som jobbar i Skatteetaten må vere gode digitale ambassadørar. Sørg for at du veit nok om skattemeldinga til at du kan hjelpe naboar, venner og familie, oppfordrar Hildegunn Abbedissen, ansvarleg for skattemeldingsperioden i Skatt vest.

 

Facebook live
I år vil vi også prøve Facebook live for første gong:

Ny finansveileder gjør skattemeldingen enklere

Skatteetaten har utviklet en ny veileder for hvordan du fører verdipapirer i skattemeldingen.

– Vi har erfaring med at flere gjør rett når de får god informasjon om hvordan de skal følge skattereglene. Derfor har vi utviklet dette verktøyet som viser hvordan du fyller ut opplysninger om aksjer og verdipapirer i skattemeldingen, sier kommunikasjonsdirektør Mariken Holter.

Finansveilederen viser hvordan du fyller ut skattemeldingen dersom du eier, har eid eller handlet verdipapirer.

Finansveilederen viser hvordan du fyller ut skattemeldingen dersom du eier, har eid eller handlet verdipapirer.

Gir 20 000 ulike svar

Veilederen er satt sammen av rundt 200 individuelle tekstsvar som settes sammen til en spesialsydd svarside avhengig av hva man har svart på spørsmålene i veilederen. Det er anslagsvis rundt 20 000 forskjellige sluttsvarsider man kan få opp basert på de svarene man gir i veilederen.

Veilederen hjelper deg med å sjekke det som er forhåndsutfylt i skattemeldingen og det du må fylle ut manuelt. Opplysninger du selv må fylle ut er for eksempel utenlandske aksjer og fond, realisert gevinst/tap på norske obligasjoner og alle data på utenlandske obligasjoner, opsjoner, CFDer, valuta og valutalån.

Det er mer enn 800 000 personer som eier aksjer og andre verdipapir i Norge. Av alle henvendelser Skatteetaten mottar om skattemeldingen, handler omtrent 5 000 eller 2,5 prosent om veiledning knyttet til verdipapirer.

 

Kort om finansveilederen
• Finansveilederen gjelder for lønnstakere og pensjonister bosatt i Norge.
• Veilederen gir hjelp til å fylle ut skattemeldingen dersom du eier, har eid eller handlet verdipapirer (aksjer, obligasjoner, opsjoner, valutalån, valuta eller fond)
• Fordi ikke alle skattemessige forhold er vurdert, er informasjonen ikke et bindende svar fra Skatteetaten. Skatte-ABC beskriver hele regelverket.

En av tre får hjelp med skattemeldingen

En av tre opplyser at de får hjelp med skattemeldingen. Det viser en undersøkelse Opinion nylig har utført for Skatteetaten.

Det blir stadig enklere å motta og sjekke skattemeldingen. De fleste sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk. Nytt i år er at privatpersoner kan delegere rettigheter til å endre og levere skattemeldingen.
– De fleste sjekker, endrer og leverer skattemeldingen selv, men for de som ønsker det, er det nå blitt enda enklere å få hjelp. Du kan gi et familiemedlem, en regnskapsfører eller andre du stoler på tilgang til å endre og levere skattemeldingen din, sier kommunikasjonsdirektør Mariken Holter i Skatteetaten.
Delegering av rettigheter gjøres i Altinn. Du kan lese hvordan du praktisk gjør dette på skatteetaten.no.

De fleste sjekker skattemeldingen elektronisk. Pass på at de forhåndsutfylte opplysninger stemmer. Du har ansvar for å justere og legge til informasjon, om noe er feil eller mangler.

De fleste sjekker skattemeldingen elektronisk. Pass på at de forhåndsutfylte opplysninger stemmer. Du har ansvar for å justere og legge til informasjon, om noe er feil eller mangler.

Du må sjekke opplysningene
I følge undersøkelsen svarer 48 prosent at de sjekker alle opplysningene som er forhåndsutfylt i skattemeldingen. En av ti sjekker ingenting. Blant de som sjekker, bruker 45 prosent 15 minutter eller mindre på dette.
– Det er bra å se at det er opp mot halvparten som sier de sjekker skattemeldingen sin nøye. Men vi skulle gjerne sett at dette tallet var enda høyere. Skatteetaten vet ikke alt om deg, det er derfor viktig å sjekke at opplysningene er korrekte og at du har fått med deg fradragene du kan ha krav på, sier Holter.
Skatteetatens egne analyser viser at de som ikke åpner og sjekker skattemeldingen primært er unge som tjener under frikortsgrensen og eldre pensjonister uten endringer i privatøkonomien.

Vi hjelper deg
På Skatteetaten sine nettsider finner du alt fra pendlerveiviser til fradragsveileder. Verktøyene hjelper deg å beregne riktig skattegrunnlag. Har du spørsmål kan du kontakte Skatteetaten på chat, facebook/skatten min eller ringe 800 80 000.

Viktige frister
Frist for innlevering av skattemeldingen for privatpersoner er 30. april. Hvis du ikke har endringer, trenger du ikke å levere skattemeldingen. For de som ønsker å delegere rettigheter til å endre og levere skattemeldingen er fristen 29. april.

Noen hovedpunkter fra undersøkelsen om skattemeldingen:
• To av tre sjekker, endrer og sender skattemeldingen selv.
• Dobbelt så mange kvinner som menn får hjelp av sin partner.
• De over 30 år er i større grad selvhjulpne enn de under 30 år når det gjelder å sjekke, endre og levere skattemeldingen.
• 36 prosent av de under 30 år får hjelp av sine foreldre.
• Halvparten (48 prosent) sjekker absolutt alt av opplysninger som har blitt sendt, som årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver, kommune, borettslag, osv. mot det som er forhåndsutfylt i skattemeldingen. En av ti sjekker ingenting.
• Blant de som sjekker skattemeldingen bruker 45 prosent 15 minutter eller mindre på dette. De yngste og de med lavest husholdningsinntekt bruker minst tid på å sjekke.

Fakta om undersøkelsen: Opinion utførte en spørreundersøkelse for Skatteetaten i mars 2017. Det var ca 1000 personer over 18 år som deltok i undersøkelsen.

Se skatteetaten.no/skattemelding for mer informasjon om skattemeldingen.