Dama som likar to strekar under svaret

Over 21 000 næringsdrivande har allereie levert Næringsrapport skatt. Heidi Bøyum Guldberg er ei av dei. Som mangeårig næringsdrivande var ho etter kvart vand med det omfattande skjemaveldet, men synest likevel det er spennande med ei ny og enklare løysing.

TILRÅR NY LØYSING: Heidi Bøyum Guldberg var med i pilotprosjektet for Næringsrapport skatt og er godt nøgd med den nye løysinga.

TILRÅR NY LØYSING: Heidi Bøyum Guldberg var med i pilotprosjektet for Næringsrapport skatt og er godt nøgd med den nye løysinga.

– Eg har alltid likt matte og ting der ein kan setje to strekar under svaret. Eg er vel litt utanom det vanlege der. At ting stemmer, debet og kredit. Det er fantastisk, seier ho entusiastisk, og fortel at ho gjerne hjelper vennene sine med tal og rekneskap òg.

Showroom i stova
Bøyum Guldberg har kontor heime og styrer det meste heimanfrå. Ho viser varene fram på messer, og reiser av og til ut til butikkar, men showroomet har ho førebels heime i stova. Bedrifta har gitt henne mykje erfaring med papir og skjema, og ho syntest difor det var spennande å kunne delta i pilotprosjektet for Næringsrapport skatt i fjor, der ho fekk teste ei ny rapporteringsløysing for bedrifter med enkle skatteforhold. Løysinga opna for aksjeselskap 24. februar i år og blei tilgjengeleg for enkeltpersonføretak 31. mars. Ho er godt nøgd med den nye løysinga:
– Eg synest levering med Næringsrapport skatt er veldig greitt, eit stort pluss. Ideen med å forenkle og ha færre skjema er god. Ettersom eg er van med dei gamle skjemaa, opplevde eg først at eg mista litt oversikta. Men det var fort gjort å levere i den nye løysinga. Eg brukte mellom ein halvtime og ein time når eg hadde tala klare.

Lettare for nybegynnarar
På spørsmål om kva for leveringsform ho vil anbefale til nye næringsdrivande, svarar ho bestemt:
– Næringsrapport skatt. I dei gamle skjemaa er det mykje å ta omsyn til. I det nye får du kontrollspørsmål og får tilpassa rubrikkane. Eg trur det er lettare for nybegynnarar når det er færre rubrikkar å ta omsyn til. Bøyum Guldberg har levert sjølvmeldinga tidleg i år, noko ho likar godt.
– Eg synest det er greitt å avslutte fjoråret og få unna rapporteringa tidleg. Når eg nett har avslutta rekneskapen for i fjor, har eg tala i hovudet. Då er det lettare å rapportere med det same enn å ta det opp att seinare. Dersom du treng hjelp frå Skatteetaten på telefon er det òg lurt å vere tidleg ute, avsluttar Bøyum Guldberg.

NÆRINGSRAPPORT SKATT
Ny rapporteringsform for bedrifter med enkle skatteforhold.
Fordelar for deg som skal rapportere:
• Verdiar blir rekna ut automatisk undervegs
• Hint som hjelper deg med å fylle ut felta rett
• Utfyllande hjelpetekstar med døme
• Høve til å velje bokmål, nynorsk eller engelsk
• Ein rapport som er betre tilpassa bedrifta di enn dei gamle skjemaa
Løysinga opna for aksjeselskap 24. februar i år og for enkeltpersonføretak 31. mars.