Ikke fritt frem for svindel med refusjon i Norge

Danske skattemyndigheter ble i 2015 utsatt for svindel med refusjon for kildeskatt på aksjeutbytte. Da saken i Danmark, som har et omfang på vel 15 milliarder norske kroner, ble kjent, gikk Skatteetaten straks i gang med å sjekke saker i Norge. Det ble avdekket ett tilfelle av svindel på vel 500 000 kroner, og ti andre tilfeller av svindelforsøk ble stanset.

Faksimile fra Danmarks radios intervju med Line Wilberg i Skatteetaten.

Faksimile fra Danmarks radios intervju med Line Wilberg i Skatteetaten.

Da sakene fra Danmark ble kjent for Skatteetaten, satte vi straks i verk egne undersøkelser for å sjekke om norske skattemyndigheter hadde vært utsatt for lignende svindelforsøk. Det ble i den forbindelse avdekket ett tilfelle av urettmessig utbetalt refusjon på 580 000 kroner som stammet fra 2013.
Det ble også oppdaget ti forsøk på svindel, på til sammen 350 millioner kroner i 2015. Svindelforsøkene gjaldt søknader om refusjon av kildeskatt, men de ble stoppet i etatens kontrollmekanismer.

Har styrket kontrollen
Etter at sakene i Danmark ble kjent har vi styrket kontrollen blant annet ved at opplysninger nå i enda større grad kryssjekkes i våre registre. Det vil alltid kunne oppstå nye metoder for svindel så vi er kontinuerlig på vakt. Vi mener imidlertid å ha et forsvarlig og godt kontrollregime for behandlingen av refusjonssaker.
Det er også slik at det norske systemet er annerledes innrettet enn det danske, ved at Skatteetaten har et eget aksjeeiersystem der alle kildeskattetrekk blir rapportert inn. Det betyr vi kan sjekke at refusjonssøkerne faktisk har blitt trukket kildeskatt og hvor mye som er trukket i kildeskatt. Vi kan også se hvilken skattesats som er brukt.

Produserer falsk dokumentasjon
Svindelen har foregått ved at aktører fremmer urettmessige krav om refusjon basert på falske dokumenter via selskaper som har spesialisert seg på å søke refusjon på vegne av kunder (såkalte reclaimselskaper). Svindelforsøkene består i at kravet er grunnløst og at dokumentasjonen for å få refusjon er falsk.
Sakens store omfang i Danmark gjør at Danmarks Radio lager en 45 minutter lang dokumentar, som sendes 20. desember på dansk tv. Tv-teamet har besøkt blant annet Tyskland, Belgia, Storbritannia og Dubai i tillegg til Norge.

Slik er vårt regelverk for refusjon beskrevet på skatteetaten.no.

En utenlandsk aksjonær kan anmode om tilbakebetaling av kildeskatt når
• det er trukket mer kildeskatt enn det som følger av satsen i skatteavtalen
• Det er trukket kildeskatt på utbytte som er skattefritt etter sktl. § 2-38 første ledd (fritaksmetoden)
• det er trukket kildeskatt på utbytte til en fysisk person bosatt i en EØS-stat og kildeskatt med 25 % på skattepliktig utbytte etter skjerming er lavere enn kildeskatten etter skatteavtalen