Kontanter driver den svarte økonomien

Skatteetaten ønsker at økonomiske transaksjoner skal være sporbare, og støtter derfor forslaget om å la virksomheter nekte å ta i mot betaling i kontanter. Heller enn å la kontanter være tvunget betalingsmiddel i Norge, ønsker skattedirektør Hans Christian Holte å speilvende sentralbankloven, slik at alle virksomheter blir påbudt å akseptere elektronisk betaling.

– Vi ser på kontanter som drivstoffet i den svarte økonomien. Uten kontanter vil en stor del av svart økonomi slik vi kjenner den i dag være død og begravet. Kontanter gjemmes unna beskatning, de brukes til å betale for svart arbeid, til hvitvasking og annen kriminell virksomhet. Årsaken er at kontanter ikke setter spor, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Tre mulige grep
– Skal vi bekjempe den svarte økonomien, må vi bruke de mest effektive virkemidlene vi har, inkludert å redusere kontantbruken. Jeg ser tre aktuelle tiltak som kan ha god effekt på kontanthandels rolle i illegal virksomhet og skatteunndragelser, samtidig som folks valgfrihet opprettholdes:

  • For det første, å endre sentralbankloven slik at mulighet for elektronisk betaling blir påbudt, ikke et påbud om mulig kontantbehandling som i dag. Men å stille krav til at alle skal godta elektronisk betaling betyr ikke at det samtidig blir forbudt å ta imot kontanter.
  • For det andre, å sette en grense for hvor store beløp som er lovlig i kontanthandel med varer og tjenester. Jeg ser ikke tungtveiende grunner til å handle kontant med beløp som eksempelvis er over 10 000,- kroner.
  • For det tredje, å vurdere å fjerne de største sedlene i kontantbeholdningen. Dette vil rent praktisk gjøre det mer tungvint å benytte kontanter i stort omfang innen svart økonomi.

Fortsatt valgfrihet
Unger med lommepenger på jakt etter godteri og eldre som ikke ønsker å bruke kort, vil kunne bruke kontanter så lenge det finnes tilbydere som ønsker å ha dem som kunder. Et iskremutsalg vil vel neppe slutte å ta i mot kontanter dersom mesteparten av kundene er barn med en tjuekrone i hånda. Men de skal ikke kunne avvise noen som velger ikke å bruke kontanter – det er det som er hovedpoenget, mener Holte.

Personvernhensyn og samfunnssikkerhet kan og må ivaretas
Fordi forslagene over ikke innebærer et totalforbud mot kontanter, vil det være mulig å ivareta hensynet til personvern og samfunnssikkerhet; de to hyppigste innvendingene mot å redusere kontantbruken.
– Digitalisering innebærer sporbarhet. Det er på mange måter et gode, som når helseinformasjon i en elektronisk kjernejournal kan deles mellom helsepersonell, eller elektronisk betaling bidrar til å redusere muligheter for skatteunndragelser. Samtidig må personvern sikres på nye måter når digitale løsninger utvikles. Løsningen er verken å bruke papirjournaler eller tviholde på papirpengene, men å bygge personvern inn i de nye it-løsningene, sier Holte.
Den svarte økonomien har vokst seg så stor og omfangsrik at den truer seriøse aktører ut av hele bransjer. Det er etter hvert blitt et så stort samfunnsproblem, både i form av tapt finansiering av velferdssamfunnet og for de som rammes av useriøs konkurranse, at vi må bruke et bredt spekter av virkemidler for å bekjempe den svarte økonomien.

Nærmere 50 milliarder kroner i kontanter er i følge Norges Bank i omløp i Norge i dag. Det er nå bare ca. 2,7 prosent av betalinger som skjer med kontanter.

Tiltak mot kontanter i dag
Det er i dag allerede innført tiltak som begrenser bruken av kontanter:

  • Hvis en privatperson betaler et beløp på 10.000 kroner eller mer med kontanter for en tjeneste, er vedkommende medansvarlig dersom selgeren unnlater å betale skatter og avgifter
  • Hvis en næringsdrivende betaler varer eller tjenester for 10.000 kroner eller mer, mister vedkommende retten til å trekke fra kostnaden og også retten til å trekke fra inngående mva.
  • Banker, regnskapsførere, revisorer, og andre skal rapportere mistenkelige transaksjoner til ØKOKRIM
  • Kontantbeløp på mer enn 25.000 kroner må deklareres før de tas ut av landet
  • Nye kassasystemer må fra i år være sikret mot manipulasjon og fra 2019 må alle kassasystemer som er i bruk ha slik sikring.

Verdien av kontanter er en KPMG-rapport bestilt av NHO som ikke akkurat er optimistisk med tanke på effekten av å fjerne kontanter.