Ny kunnskap om arbeidsmarkedskriminalitet

Gjennom omfattende analysevirksomhet, har Skatteetaten i løpet av 2016 fått betydelig mer innsikt i hva som rører seg under overflaten i det norske arbeidsmarkedet og hva som kjennetegner kriminalitet i denne delen av samfunnet.

Den konkrete størrelsen på omfanget av arbeidsmarkedskriminaliteten er imidlertid vanskelig å anslå. Denne kriminaliteten er svært sammensatt og viser seg på mange ulike måter. For Skatteetaten og for samfunnet er det viktig å forhindre at kriminaliteten i arbeidsmarkedet øker og å bidra til å stoppe de kriminelle. Derfor jobber Skatteetaten både forebyggende og med å sanksjonere denne type kriminalitet. Gjennom undersøkelser som er gjort i forbrukermarkedet ser vi holdningen til kjøp av svarte tjenester går i riktig retning. Dette er viktig for å redusere markedet for de kriminelle aktørene.

Innsatsen virker
Skatteetaten har og har hatt et hovedfokus på bygg- og anleggsbransjen når det gjelder arbeidsmarkedskriminalitet. Vi ser gjennom våre undersøkelser i 2016 at innsatsen virker. Innen ferdiggjøring av bygninger ser det ut til at omfanget av uteholdt omsetning. Sannsynligheten for svart arbeid er redusert fra 23,6 til 15,6 prosent, altså 8 prosentpoeng fra perioden 2011-2012 til perioden 2013-2015.

Sannsynligheten for svart arbeid i byggebransjen er redusert med 8 prosentpoeng fra perioden 2011-2012 til perioden 2013-2015.

Sannsynligheten for svart arbeid i byggebransjen er redusert med 8 prosentpoeng fra perioden 2011-2012 til perioden 2013-2015.

Vi finner blant annet at byggebransjens oppfatning av bruken av arbeidere uten lovlig oppholds- eller arbeidstillatelse er redusert med om lag 5 prosentpoeng fra 2015 til 2016. Skatteetaten har hatt en tredobling av ressursinnsatsen rettet inn mot utenlandske arbeidstakere i samme periode.

Byggebransjens oppfatning av bruken av arbeidere uten lovlig oppholds- eller arbeidstillatelse er redusert med om lag 5 prosentpoeng fra 2015 til 2016.

Byggebransjens oppfatning av bruken av arbeidere uten lovlig oppholds- eller arbeidstillatelse er redusert med om lag 5 prosentpoeng fra 2015 til 2016.

Næringslivet aksepterer ikke skattefusk
En viktig forutsetning for å redusere arbeidsmarkedskriminalitet er å bygge opp under det seriøse arbeidslivet og sikre like konkurranseforhold. Gjennom Skatteetatens undersøkelser ser vi at holdningene i norsk næringsliv viser en positiv utvikling: Om lag 70 prosent mener at det store flertallet av virksomheter rapporterer inn opplysninger korrekt og fullstendig til Skatteetaten. Det er en økning med 6 prosentpoeng siden 2014. Undersøkelser viser også at 91 prosent av norsk næringsliv ikke aksepterer at en virksomhet bevisst unndrar skatt og avgift.

Til tross for at vi ser noen positive utviklingstrekk er det fortsatt utfordringer på området. Derfor forbedrer og forsterker Skatteetaten innsatsen ytterligere i 2017, og vi fortsetter samarbeidet med andre etater. Det tette samarbeidet med arbeids- og næringslivet som ivaretar arbeidstakernes rettigheter er også viktig å ivareta og styrke ytterligere fremover.

Skatteetaten er med i et operativt samarbeid med NAV, Politiet og Arbeidstilsynet i de største byene. Det er også i år etablert et nasjonalt tverretatlig senter for analyse og etterretning som understøtter den tverretatlige innsatsen mot arbeidsmarkedskriminalitet.

 

Fakta om analysene

Arbeidslivskriminalitet – kjennetegn, omfang, utvikling
Analyseteamet i Skatteetaten har, i samarbeid med Metodeutvikling i etaten, gjennomført et prosjekt som benytter informasjon fra Skatteetatens kontroller for å undersøke hva som kan kjennetegne virksomheter som utfører arbeidsmarkedskriminalitet, og for å gi estimater over sannsynligheten for slik kriminalitet i ulike bransjer. Datagrunnlaget er på 22 959 unike virksomheter hvor det i løpet av tiltaksårene 2011-2015 er registrert en fullført avdekkingskontroll på innkjøps-, lønns-, eller salgsområdet, men hvor kontroller registrert med detaljerte kontrollarter definert til ikke å være arbeidsmarkedskriminalitet-relatert er ekskludert. Prosjektet bruker anerkjente statistiske metoder som forsøker å korrigere for det skjeve utvalget som oppstår når kontrollene utføres etter forhåndsdefinerte kriterier.

Spørreundersøkelse
Som et ledd i resultatmålingen av arbeidsmarkedskriminalitetssatsningen ble det i 2015 gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot aktører i bygge- og anleggsbransjen som hovedsakelig utfører tjenester mot proffmarkedet. Denne undersøkelsen ble gjentatt i slutten av september 2016, med den hensikt å kartlegge endringer i bransjens egen oppfatning av kriminalitet i bransjen. Totalt 1000 respondenter fra hele landet har deltatt i undersøkelsen

Spørreundersøkelse, Næringslivets holdninger (SERO)
Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) måler virksomheters holdninger til etterlevelse og oppfatninger av Skatteetatens innsats blant daglige ledere i norsk næringsliv. Undersøkelsen er ikke begrenset til bygge- og anleggsbransjen. Undersøkelsen som ble gjennomført i 2016 er en oppfølging av tilsvarende undersøkelse i 2014, og omfatter 2004 virksomheter, hvorav 1324 er et representativt utvalg fra alle hovednæringene, mens de øvrige er et representativt utvalg fra enkelte undernæringer.