Tag : fta

Internasjonal beskatning: – Tettere internasjonalt samarbeid blir avgjørende for å lykkes

Denne uken var verdens skattedirektører samlet til toppmøte i Oslo. Forum on Tax Administration (FTA) er et nettverk av de øverste ledere fra skatteadministrasjoner i 50 land, inkludert alle OECD-land og alle land som er med i G20. Vi skal identifisere, diskutere og påvirke relevante trender og utvikle nye idéer som forsterker skatteadministrasjoner i hele verden. Å sikre effektiv og rettferdig beskatning er hovedoppgaven til FTA, som har flere arbeidsgrupper og jevnlig utgir nye rapporter, med analyser og anbefalinger. For Norge og Skatteetaten blir toppmøtet en unik anledning til å diskutere aktuelle problemstillinger og dele informasjon og erfaring.

FTA_Logo_Pos

Kronikk av skattedirektør Hans Christian Holte

Fra neste uke av overtar jeg ledervervet for OECDs nettverk av skattedirektører. Det blir utfordrende å lede arbeidet med å finne konsensus om samarbeidsområder og implementering av skattepolitikken med mange og ulike land representert. I nettverket deler vi skattedirektører erfaring og kunnskap om alt som utvikler seg på skatteområdet. I tillegg samarbeider vi stadig mer om å løse utfordringer som krever felles innsats over landegrenser. Hensikten er å utvikle gode tjenester og sikre bedre etterlevelse av skatteregler.

Hva innebærer det så for Norge og Skatteetaten å få en sentral posisjon i OECDs skattenettverk? Hvorfor er dette viktig å prioritere? Internasjonalt er Norge kjent for å ha en moderne skatteforvaltning med høy tillit blant skattytere og åpenhet om skatt. Vi har og markert oss og vært i front på digitalisering. Dette er det interesse for internasjonalt. Jeg mener vi må dele av vår kompetanse og erfaring og samtidig erkjenne at vi er avhengig av tettere samarbeid internasjonalt for å lykkes i Norge. Det gjelder på områder som informasjonsutveksling, beskatning av multinasjonale selskaper, bekjempelse av skatteunndragelse, overskuddsflytting og uthuling av skattefundamentet. Rollen i OECDs skattenettverk er verdifull for Norge og Skatteetaten. Vi får mer igjen for samarbeidet, enn hva vi investerer i arbeidet.

Hva blir så viktige hovedprioriteringer for meg i denne nye lederrollen? Jeg har tre prioriterte hovedområder, som jeg vil arbeide spesielt med inn i OECDs skattenettverk. Det gjelder arbeid knyttet til forutsigbar beskatning (tax certainty), digitalisering og informasjonsutveksling.

Vi erfarer at internasjonale selskaper, industri, rådgivere, investorer, akademia og personer som forflytter seg mellom ulike land, ønsker seg forutsigbare skatteregler. Ett av mine prioriterte hovedområder er derfor å arbeide for forutsigbar beskatning, noe som er spesielt viktig for næringslivet. Som skattemyndighet skal vi gjøre politikk til virkelighet og det er ønskelig for alle parter at både reglene og skattebehandlingen skal være forutsigelig.

I disse dager starter vi automatisk utveksling av informasjon med andre land. Femti land har forpliktet seg innen 30. september til å sende Skatteetaten finansopplysninger om personer som er skattepliktige til Norge. Etter hvert vil over 100 land omfattes av den nye Common Reporting Standard (CRS) ordningen. Denne informasjonsutvekslingen er viktig i arbeidet knyttet til riktig beskatning av utenlandske verdier. Politikerne har forpliktet seg til dette arbeidet og det er opp til skattemyndighetene å prioritere gjennomføringen både av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og også land for land rapportering. Vi er i implementeringsfasen og neste steg med analyse av verdifulle opplysninger og kunnskap vil ta oss enda nærmere målet. Det er at vi på tvers av landegrenser skal kunne dra nytte av informasjonsutvekslingen for å fastsette riktig skatt.

Digitalisering vil også være en prioritert oppgave for meg. Digitalisering byr på nye risikoer men også en ny verden av muligheter for oss skatteadministrasjoner. Vi må utnytte denne best mulig for å tilby gode, effektive løsninger for skattebetalere og samtidig øke forutsigbar skatteinngang og redusere risiko for skatteunndragelse. Her har vi mye å hente fra deling av erfaring og kompetanse skatteadministrasjoner imellom, for å unngå feil andre har gjort før oss og heller gjenskape hverandres suksess.

Den moderne økonomien krever at stadig flere skattetiltak implementeres på et internasjonalt nivå. Mine samtaler med andre lands skattedirektører viser at vi ofte har de samme typer utfordringer. Tettere internasjonalt samarbeid blir derfor avgjørende for å lykkes. Skatteetaten og Norge har nå en mulighet for både å lære og påvirke. Den utfordringen skal vi ta!